RODO

Informacje  na temat przetwarzania danych osobowych przez  Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o.

 

Rozdział I –RODO/ogólne informacje

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) zaczniemy stosować od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cel RODO:

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Krótki słowniczek pojęć:

Administrator – to osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 23/29
Dane osobowe – to informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą” lub „klientem”). Będą to w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, PESEL, NIP, REGON, obraz z monitoringu wizyjnego itp.
Podmiot przetwarzający – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe
w imieniu administratora.
Przetwarzanie danych osobowych – to działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

 „Odbiorca danych osobowych” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami
o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Komunikacja między nami a klientami/osobami których dane dotyczą:

We wszystkich sprawach, w tym też w kwestiach danych osobowych, komunikujemy się
z naszymi klientami/ osobami których dane dotyczą: przez stronę internetową, mail, telefon i pocztę oraz w siedzibie Administratora.

Dane teleadresowe Administratora:
mail: office@widebridge.pl
tel. (22) 331 06 63
adres strony internetowej: www.widebridge.pl

Rozdział II – Podstawowe zasady przetwarzania

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się Administrator przetwarzając dane osobowe klientów/partnerów biznesowych. Są nimi:

Rozdział III

Jakie dane przetwarzamy – podstawowe informacje.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę, której dane dotyczą. Najczęściej przetwarzamy dane, takie jak:

Dane osobowe możemy przetwarzać, kiedy legitymizujemy się jedną z poniższych przesłanek:

a)  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d)   przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f)  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Rozdział IV     Obowiązki informacyjne wobec  klientów (osób, których dane dotyczą)

Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych są przez cały czas dostępne dla naszych klientów na naszej stronie www.widebridge.pl lub w siedzibie spółki. Chętnie odpowiadamy też na wszystkie pytania zadawane przez klientów. Przekazujemy indywidualne informacje w dwóch sytuacjach: gdy zbieramy dane lub gdy zmieniamy cel ich przetwarzania.

Kiedy informujemy?

Jeżeli zbieramy dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą przekazujemy taką informację od razu. Gdy dane pochodzą z innego źródła, przekazujemy je osobie, której dotyczą:

a)      w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od pozyskania danych;

b)      najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą (jeżeli wykorzystujemy dane właśnie w komunikacji z tą osobą);

chyba że udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku lub osoba której dane dotyczą posiada wszystkie informacje, które uprawniony jest otrzymać zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Jak informujemy?

Informacje te możemy przekazywać:

a)      w klauzulach informacyjnych zamieszczanych w dokumentach przeznaczonych dla osoby, której dane dotyczą;

b)      osobiście bądź telefonicznie, w trakcie rozmowy z pracownikiem/współpracownikiem Administratora;

c)      elektronicznie, w tym poprzez umieszczenie tej informacji na naszej stronie internetowej.

Rozdział V Uprawnienia osób których dane dotyczą

 Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe. Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:

Aby klient uzyskał dostęp do swoich danych osobowych, musimy otrzymać od niego odpowiedni wniosek/żądanie.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jej nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.
Aby sprostować dane osoby, której dane dotyczą musimy otrzymać od niej wniosek/żądanie,
w którym określi zakres sprostowania. Udzielamy odpowiedzi w terminie zgodnym z RODO.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy:

Aby usunąć dane osoby, której dane dotyczą musimy otrzymać od niej wniosek, w którym określi swoje żądania. Udzielamy odpowiedzi w terminach wynikających z RODO.  Jeżeli usuniemy dane klienta, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą może również żądać, byśmy ograniczyli przetwarzanie jej danych. Prawo to dotyczy następujących sytuacji:

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy będziemy przetwarzać dane, pomimo żądania osoby, której dane dotyczą, aby ograniczyć przetwarzanie jej danych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami.
Aby ograniczyć przetwarzanie danych osobowych klienta, musimy otrzymać od niego odpowiedni wniosek. Udzielamy odpowiedzi na piśmie w terminach wynikających z RODO.

 

Prawo do przenoszenia danych 

W przypadku kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy każda osoba, której dane dotyczą ma prawo przenieść swoje dane. Przekażemy dane bezpośrednio klientowi lub dodatkowo wskazanemu przez klienta administratorowi. Aby przenieść dane osoby, której dane dotyczą musimy otrzymać od niej odpowiedni wniosek. Dane przekażemy w szyfrowanym mailu w terminach wynikających z RODO.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych, które odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Osoba wnioskująca powinna każdorazowo wskazać nam, jaki konkretnie sprzeciw składa. Klientom przysługuje
w szczególności sprzeciw na marketing produktów i usług Administratora.
Osoba, której dane dotyczą, która chce skorzystać ze swoich uprawnień zobowiązana jest złożyć wniosek do Administratora.

 W przypadku kiedy identyfikacja osoby,  która złożyła wniosek, nie będzie jednoznaczna  Administrator zastrzega sobie prawo do uzyskania podstawowych informacji o wnioskodawcy
w celu jednoznacznego zidentyfikowania jego tożsamości. W Celu identyfikacji wnioskującego Administrator może prosić o następujące dane:

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

 

Rozdział  VI Naruszenia ochrony danych osobowych

O naruszeniu ochrony danych osobowych mówimy wtedy, gdy administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe.
Kogo i kiedy poinformujemy, gdyby w naszej firmie doszło do naruszenia?

Osobę której dane dotyczą:

informować będziemy o takim zdarzeniu w przypadku jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczy oszacowane zostało przez Administratora jako wysokie lub w przypadku zobowiązana nas do takiego działania przez odpowiedni organ nadzorczy.

Informacja ta przekazana zostanie niezwłocznie indywidualnie każdej z osób, której incydent dotyczy lub za pośrednictwem komunikatu publicznego w przypadku, gdy przekazanie bezpośrednio informacji byłoby bardzo trudne.

Organ nadzorczy:

informować będziemy o takim zdarzeniu jeśli ocenimy, że mogło z prawdopodobieństwem większym niż niskie dojść do naruszenia prawa lub wolności osób fizycznych których dane dotyczą.

Informacja ta przekazana zostanie do odpowiedniego organu nadzorczego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72h od momentu stwierdzenia naruszenia.


Rozdział VII Zasady przekazywania danych osobowych  poza terytorium RP

 

Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom (oczywiście w sytuacjach, gdy są ku temu podstawy) z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Tworzą go państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, jeżeli gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce. W praktyce taką gwarancją jest to, że dane państwo zostało uznane przez Komisję Europejską za kraj, który zapewnia odpowiednią ochronę.

Możemy, bez zgody urzędu nadzorującego ochronę danych osobowych w Polsce, przekazywać dane osobowe do innych państw trzecich, gdy:

- w umowach z podmiotami z tych państw zastosowaliśmy specjalne rozwiązania, przewidziane przez prawo lub zatwierdzone przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych w Polsce.

- przekazanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy miedzy osobą której dane dotyczą a Administratorem zgodnie z art. 49 ust. 1 lit b RODO.

Administrator w szczególny sposób zwraca uwagę na minimalizację przekazywanych danych osobowych do państw trzecich oraz na prawidłowe ich zabezpieczenie.

Rozdział VIII  Organ nadzorczy/skarga

 

Jeśli klient/partner biznesowy podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl

 

 Rozdział IX Czas przetwarzania – informacje podstawowe

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane klientów przetwarzamy przez czas jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretne okresy wskazujemy w przekazywanej klientom dokumentacji. Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania, usuwamy lub anonimizujemy dane (ich odzyskanie jest wówczas niemożliwe). Wyjątkiem są sytuacje, gdy musimy przechowywać dane z powodu odrębnych przepisów (np. prawa podatkowego). Usuwamy lub anonimizujemy dane klientów w szczególności gdy:

 

 

załącznik nr 1: obowiązki informacyjne

Klauzule informacyjne

 

w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przedstawiam informacje dotyczące okoliczności przetwarzania Twoich danych osobowych:

Klauzula nr 1

dla kandydatów do pracy

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o., kontakt pod adresem ul. Taneczna 23/29, 02-829 Warszawa, office@widebridge.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) wybór kandydata do pracy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora                      (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na zatrudnianiu nowego personelu do 3 miesięcy po  zakończeniu rekrutacji

 

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty (którzy świadczą usługi dla Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o.)

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) wniesienie skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udziału w procesie rekrutacyjnym. Bez podania swoich danych, kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji.

Klauzula nr 2

dla pracowników

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o., kontakt pod adresem ul. Taneczna 23/29, 02-829 Warszawa, office@widebridge.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

10 lat od zakończenia stosunku pracy

2) realizacja obowiązków pracodawcy wynikających prawa pracy przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z Kodeksem pracy oraz aktami wykonawczymi

10 lat od zakończenia stosunku pracy

3) zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznego przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. Z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych

5 lat od zakończenia stosunku pracy

4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. Podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy


ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane pracowników wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich ( którzy świadczą usługi dla Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o.).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
6) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do zawarcie i wykonania umowy o pracę. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest zatrudnienie pracownika.

Klauzula nr 3

dla dostawców i potencjalnych dostawców

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o., kontakt pod adresem ul. Taneczna 23/29, 02-829 Warszawa, office@widebridge.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych – zakupy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora                          (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy kupna przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) składanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora                      (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości dostaw

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z                                        art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora                               (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy


ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane potencjalnych dostawców lub dostawców wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o.).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
6) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.

Klauzula nr 4

dla klientów i potencjalnych klientów

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o., kontakt pod adresem ul. Taneczna 23/29, 02-829 Warszawa, office@widebridge.pl

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora                      (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży[PK5] [PK6] przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)[PK7]

do momentu rozwiązania umowy

3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora            (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. Podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) ściąganie należności przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

7) marketing usług własnych przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy

2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu

8) marketing usług / towarów obcych – partnerów przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczyk

2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu

 

ODBIORCY DANYCH


Administrator będzie przekazywać dane klientów i potencjalnych klientów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich, kancelarii prawnych (którzy świadczą usługi dla Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o.).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
6) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.

 

Klauzula nr 5

dla pracowników i współpracowników kontrahentów

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o., kontakt pod adresem ul. Taneczna 23/29, 02-829 Warszawa, office@widebridge.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora                      (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora                     (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

3) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z   art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. Podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

4) ściąganie należności przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora                       (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora                          (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy


ODBIORCY DANYCH


Administrator będzie przekazywać dane pracowników i współpracowników kontrahentów  wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich, kancelarii prawnych (którzy świadczą usługi dla Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o.).

 

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy.

 

Klauzula nr 6

dla osób korespondujących

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o., kontakt pod adresem ul. Taneczna 23/29, 02-829 Warszawa, office@widebridge.pl

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi

10 lat od nadania lub odebrania korespondencji

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy


ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osób korespondujących wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o.).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy.

 

Klauzula nr 7

dla użytkowników strony internetowej www.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o., kontakt pod adresem ul. Taneczna 23/29, 02-829 Warszawa, office@widebridge.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na prowadzeniu strony internetowej

2 lata od ostatnich odwiedzi strony

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora                        (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy


ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane użytkowników strony www wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT (którzy świadczą usługi dla Wide Bridge Forwarding Sp. z o.o.).

 

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie aby wejść i skorzystać z mojej strony internetowej. Bez podania swoich danych, nie jest możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www.widebridge.pl