Projekt nowelizacji dot. resortu gospodarki morskiej – nadzieją na przyspieszenie jej rozwoju?

· · | Transport

W poniedziałek Sejm skierował do prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych projekt nowelizacji dot. Resortu gospodarki morskiej. Poseł wnioskodawca Marcin Horała podkreślił, że celem projektu jest wzmocnienie kompetencji ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
 
Uzasadnienie do projektu podkreślało stworzenie ministrowi do spraw gospodarki morskiej , rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej instrumentów prawnych , które są obligatoryjne w prawidłowym sprawowaniu powierzonych mu zadań. Dodano, że kierunek działań będzie zmierzać do przebudowy trzech wielkich gałęzi gospodarki morskiej. „Należy przydać ministerstwu niezbędne uprawnienia, które pozwolą mu wielowymiarowo prowadzić politykę państwa w dziedzinie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej” – powiedział Horała.
 
Ustanowienie generalnej kompetencji ministra gospodarki morskiej jako ministra realizującego uprawnienia w instytucjach należących do Skarbu Państwa w takich dziedzinach, jak gospodarka morska, żegluga śródlądowa i rybołówstwa - to kolejne zmiany nowelizacji. Modyfikacje w ustawach będą również dotyczyć zabezpieczenia transportu, stanów wyjątkowych czy zwiększenia bezpieczeństwa na morzu oraz sprecyzowania zasad przewozu materiałów niebezpiecznych.
 
W uzasadnieniu znalazły się również dane statystyczne Eurostatu, zgodnie z którymi od 3 do 5 proc. unijnego produktu krajowego brutto (PKB) jest wypracowywane przez sektor morski. 90 proc. handlu zagranicznego i 43 proc. handlu wewnątrzunijnego realizowane jest drogą morską.
 
Ustawa miałaby obowiązywać po 14 dniach od jej ogłoszenia.
 
Utworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po wydzieleniu z ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju było jednym z punktów programu wyborczego PiS. Według tej partii resort ten ma pomóc w usprawnieniu pracy pięciu komplementarnych elementów branży: przemysłu stoczniowego, narodowych przewoźników morskich, rybołówstwa, polityki portowej i rozwoju szkolnictwa morskiego.
 
Czy nowelizacja znajdzie swoje odzwierciedlenie w danych statycznych i poprawi obrót gospodarki morskiej? Na odpowiedź na to pytanie musimy dać sobie czas. Mamy głęboką nadzieję na jeszcze większe usprawnienia w obrocie gospodarki morskiej oraz na współpracę z naszą firmą w zakresie usług transportu morskiego.